Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Zastanawialiście się kiedyś ile kosztujecie ? I nie chodzi o Waszą wartość . Chodzi o cenę , cenę za którą można kupić dane o Was : numery od NIP przez Pesel do numeru dowodu osobistego miejsce zamieszkania , rodzina , miejsce pracy ilość popełnionych wykroczeń , otrzymanych mandatów itp. To są bardzo ważne dane .
22.12.2013r.


Zastanawialiście się kiedyś ile kosztujecie ?
I nie chodzi o Waszą wartość .
Chodzi o cenę ,
cenę za którą można kupić dane o Was :
numery od NIP przez Pesel do numeru dowodu osobistego
miejsce zamieszkania , rodzina , miejsce pracy
ilość popełnionych wykroczeń , otrzymanych mandatów  itp.
To są bardzo ważne dane .
Ośmielę się stwierdzić – w obecnym systemie ekonomiczno-społecznym
bez tych danych Was nie ma ,
a posiadanie tego typu danych powoduje , że będziecie „jeść z ręki „

Nawiązać chciałbym do mojej notatki z stycznia 2013 roku
Kto ,  kogo  się boi ?
Kto , kim się opiekuje ?

 

Polecam:http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=3104#.UrS2ECewSo0

I było tam o ochronie , Policji , ABW i Straży Miejskiej.
Ale ogólnie tak .
Dziś konkrety – aż boli .
Wszak o nas chodzi , nasze dobro i bezpieczeństwo.


Przeglądając stronę z ogłoszeniami o przetargach natknąłem się na takie :
Przedmiotem zamówienia jest ochrona siedziby Straży Miejskiej w Toruniu realizowana przez 16 godzin na dobę, pomiędzy godziną 6:00 a 22:00, od poniedziałku do niedzieli w każdym tygodniu, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „PZP”. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – CPV – 74610000-8.

No nieźle , myślę
ale to dopiero początek
(proszę się nie obawiać , nie będę obarczał czytaniem wszystkich warunków zamówienia,
będą tylko wyjątki )
I jako przerywnik :

 
Przedmiot zamówienia – ochrona SM obejmująca :
- ochronę w formie fizycznego dozoru,
- monitorowanie przy pomocy systemu kamer wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń budynku i terenu przyległego,
- nadzór nad systemem sygnalizacji włamania do budynku,
- zabezpieczenie budynku przed wejściem osób nieuprawnionych,
- dopilnowanie zakazu używania otwartego ognia na terenie chronionego obiektu,
- ochronę przed kradzieżą, rabunkiem, dewastacją oraz powiadamianie o zauważonych zdarzeniach i ich skutkach osób upoważnionych przez Zamawiającego oraz dodatkowo o przestępstwach i wykroczeniach policję, a w miarę potrzeby właściwe służby ratunkowe,
- podejmowanie czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów przestępstw lub wykroczeń, odpowiednie reagowanie na zaistniałe zagrożenia (pożar, zalanie wodą, inne zagrożenia losowe),
- ochronę i zabezpieczenie terenu przed działaniem osób zakłócających porządek publiczny,
- reagowanie na przypadki spożywania alkoholu na terenie siedziby Zamawiającego i powiadamianie upoważnionych pracowników Zamawiającego,
- prowadzenie zleconej dokumentacji, dotyczącej budynku, parkingu, obiektów i urządzeń znajdujących się w granicach nieruchomości

Moje pytanie , jedno z wielu :
a jak będzie chodził pijany funkcjonariusz po korytarzu siedziby , to kto doprowadzi go do porządku ?
I odwrotnie , jak w dyżurce „cieciów” będzie pani Zosia z koleżanką oblewać imieniny męża – kto oceni ,że to wykroczenie już ?

Zobowiązania wykonawcy ( między innymi):
- będą zobowiązani do udzielania podstawowych informacji telefonicznie oraz osobiście – interesantom, w siedzibie Komendy Straży Miejskiej, dotyczących godzin funkcjonowania Straży Miejskiej oraz możliwości komunikowania interesantów z naczelnikiem będącym na terenie obiektu lub poza nim (osobiście lub telefonicznie),

Pytanie :  a jak nie udzielą informacji lub wprowadza w błąd , kto przeprowadzi postępowanie dyscyplinarne ?

Powierzenie wykonywania podwykonawcy:
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.


Pytanie : więc mogę wynająć firmę X z miasta Y która wszystko ma tam gdzie trzeba ,
dogadujemy się co do podziału zysków i już jestem ochroniarz ?
A co z zagraniczniakami ?

Opis warunków udziału Wykonawców
….....muszą spełniać warunki:
Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co zostanie wykazane na podstawie:
- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej powinna wynosić 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na każdy z tych rodzajów odpowiedzialności.

Wyjaśniam w skrócie :
W nomenklaturze ubezpieczeniowej funkcjonują dwa pojęcia odpowiedzialności cywilnej: OC deliktowe i OC kontraktowe. Na czym polega różnica? Najlepiej jest zrozumieć ją na przykładzie.

Załóżmy, że prowadzimy firmę remontowo-budowlaną. Podczas montażu okien w budynku z rusztowania spada dopiero, co wymontowane stare okno prosto na zaparkowany w pobliżu samochód. W takiej sytuacji, nasza firma, jako wykonawca robót, jest zobowiązany do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej. OC deliktowa to, bowiem odpowiedzialność za czyn niedozwolony tj. gdy jesteśmy niewinni, ale odpowiedzialni.
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa natomiast jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. We wspomnianym wyżej przykładzie wszelkie naprawy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem zamontowanych okien będą wynikały z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.http://www.ubezpieczeniaonline.pl/faq/czym-rozni-sie-odpowiedzialnosc-cywilna-deliktowa-od-kontraktowej/91.html

 

Składka za takie ubezpieczenie wyniesie ok : 1500-2500 zł .
To jedyny koszt by wystartować w przetargu.
A tu przerywnik trochę dłuższy ale i dosadniejszy , rzekłbym powalający
(no bo wszystko jest transparentne ):
Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego

Z punktu o sposobie przygotowania oferty:
4. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim na piśmie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

I już mamy odpowiedź co do zagraniczniaków ,
mogą być kolesie z Mosadu , Speznazu czy innego SIS lub CIA .
Im zależy na naszych danych ?

Wybór najkorzystniejszej oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
cena – 100 %;

Sposób obliczenia ceny oferty:

Cenę oferty stanowi wysokość wynagrodzenia brutto za 1 godzinę wykonywania usług w zakresie ochrony obiektu określonego w pkt. I niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Więc tak , zależy nam na danych , a bardziej na pieniądzach tych co za tymi danymi stoją .
Trzeba nam dobrego doświadczenia , powiązania i ok 6 tys. Є lub ok 5 tyś £
Co to za kwota dla zagraniczniaka .

A nam pozostaje , na zakończenie już :Może tak pozbyć się problemu ?
i zwyczajnie ,
zlikwidować ,
jak sliwki robaczywki .


/Wojciech Franciszek D./

Grudzień 2013, I połowa

Nasze blogi:
Komentarze
#1 | Wojciech Franciszek D dnia 22.12.2013
Kazia , czasem ludzie też się garną do pomocy . Tu linkYouTube Video

Nie chciałem dawać w notce bo długi ale przy końcu mozna zobaczyć że i widownia bierze się za porządek .

Pozdrawiam.
#2 | Wojciech Franciszek D dnia 22.12.2013
Artur , nie wiem jak zakończyły się te konkretne sprawy .
Filmów o takim czy podobnym zachowaniu SM w sieci jest więcej .
Są nawet w konkretnych gminach działania na rzecz likwidacji. Tu widzę sensowność tych oddolnej demokracji. Takie działania mają sens , jest to branie spraw w swoje ręce w przeciwieństwie do narzekań lub "zbowidowania " W wielu sytuacjach to rzeczywiście darmozjady i maszynki do wykonania budżetu gminy.
Czytałem niedawno raport NIK na temat "praworządności" działań SM - porażające.

Pozdrawiam .
#3 | Kazia dnia 22.12.2013
Patrząc na te pouczające - i szokujące filmy a także cały tekst, chyba każdemu z nas przydałby się albo kurs samoobrony (intensywny) albo własny ochroniarz, bo na pomoc ludzka nie ma co liczyć, poza niemrawymi uwagami nikt nie stanął w obronie maltretowanego przez strać człowieka. I co jeszcze? - kryterium ceny w przetargu to największa głupota, przez to wynajmowane są mafie, które dają najniższą cenę i łupią haracz od różnych malutkich firm i sklepików w dużych miastach. Słyszałam o tym różne opowieści.
Nic tylko ich wszystkich wyłopatować. Pozdrawiam. Smile
#4 | Artur dnia 22.12.2013
WFD szokujący materiał filmowy. Świetna konstrukcja wpisu. Straż miejska powinna sama się wynająć do ochrony własnych budynków. Będą łoptować Smile. Swoją drogą widziałem ostatnio taką akcję Policji, na dużym parkingu koło największej galerii handlowej. Ponieważ do tej galerii dobudowywane są nowe pomieszczenia cześć parkingu jest niedostępna. I w związku z tym powstaje problem z parkowaniem. Samochód przy samochodzie a na obszarze wydzielonym z ruchu policyjne auto. Panowie łapią za... złe parkowanie. I tym sposobem kasa leci, nie kurzy się, człowiek się nie narobi a mieszkańcy są karani za to że miasto źle zaplanowało powierzchnie parkingową, która nawet kiedy jest otwarta w całości jest zawsze wypełniona samochodami.

Czy wiesz jak zakończyły się pokazywane w filmikach sprawy? Pozdrawiam
#5 | Jacek Mruk dnia 22.12.2013
Bękarty złego ubrane w mundury włażą do każdej dziury, lecz tam gdzie trzeba ich nie widać, bo chcą ludziom życie obrzydzać.
Czas zlikwidować tą armię darmozjadów niedoszkolonych ignorantów. Podobnych debili widziałem jak gdy na parkingu w Olsztynie karali ludzi za parkowanie na nim.
Brak szkolenia , a niektórych podstawowego wykształcenia, powoduje że stają się panami ze słomą wystającą z butów.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną